Prioritní investiční akcie

Pro kvalifikované investory otevíráme možnost podílet se jako akcionáři na výstavbě prémiových nemovitostí realizovaných společnosti DOMOPLAN.

Proč investovat do akcií DOMOPLAN

Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a.

  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. *
  • Nulové výstupní poplatky při doporučené délce držení akcií
  • Osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro držení investice po dobu tří let
  • Investice výhradně do projektů DOMOPLANu

Výnosnost akcií

NAV
784 516 295 Kč * * Hodnota k 31.12. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Bilanční suma
975 550 045 Kč * * Hodnota k 31. 12. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Zhodnocení za poslední měsíc / za Q4 2020
0,59% / 1,68% * * Hodnota k 31. 12. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)

Parametry fondu

Obchodní firma a sídlo

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Datum registrace u ČNB

14. prosince 2016 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 30. prosince 2016.

Datum zápisu do OR

30. prosince 2016. Spisová značka: B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

Zaměření fondu

Rezidenční a komerční nemovitosti

Investiční cíle a strategie

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků

Cílené nové zdroje

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:

  • investice a majetkové účasti do developerské činnosti
  • investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
  • investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Cenné papíry

Prioritní investiční akcie

Očekávaný výnos

až 7 % p.a.

Správce

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

CYRRUS, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Informace pro investory

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00  Praha 8. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Více
Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností?
Nechte nám na sebe kontakt.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz

O jaký typ investice máte zájem?