Dluhopisy

Pro investory otvíráme možnost investovat do portfolia dluhopisových emisí s pevným výnosem, které jsou pod stejnou kontrolou dozorčích orgánů jako investiční akcie fondu.

Proč investovat do dluhopisů DOMOPLAN

Možnost investice do portfolia dluhopisových emisí již od 10 000 Kč.

  • Pevný výnos z investice
  • Nulové výstupní poplatky
  • Dohled dozorčích orgánů fondu
  • Investice výhradně do projektů DOMOPLANu

Emise dluhopisů

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025
Typ nabídky
Veřejná
Splatnost
11.11.2025
Pevný roční výnos
5,60 % p.a.
Celkový objem
100.000.000 CZK
Nominální hodnota dluhopisu
10.000 CZK
Emitent
DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Distribuce
CYRRUS, a.s.
Zajištění
Bez zajištění
Stav
V prodeji
Detail

Dluhopis Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025

O jaký typ dluhopisu jde? 

Jde o tzv. veřejnou emisi dluhopisů s prospektem.

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 jsou vydávány jako 1. emise v rámci dluhopisového programu společnosti DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („FOND DOMOPLAN“) v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2020.

Základní prospekt pro dluhopisy vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu (dostupný zde) byl schválen Českou národní bankou jejím rozhodnutím ze dne 18.9.2020, které nabylo právní moci dne 22.9.2020. Konečné podmínky vztahující se k emisi dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 (dostupné zde) byly řádně sděleny ČNB. Kompletní prospekt dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 je tvořen uvedenými konečnými podmínkami a základním prospektem.

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 jsou FONDEM DOMOPLAN nabízeny prostřednictvím manažera emise těchto dluhopisů, kterým je společnost CYRRUS, a.s. („CYRRUS“). Společnost CYRRUS zastává kromě funkce manažera této emise dluhopisů, mimo jiné, i funkci administrátora této emise dluhopisů.

Co pro mě toto schválení základního prospektu ČNB znamená?

Rozhodnutím o schválení základního prospektu ČNB osvědčuje, že schválený základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované příslušným evropským nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil FOND DOMOPLAN a dluhopisy, které mají být předmětem veřejné nabídky.

Česká národní banka naopak při schvalování základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci FONDU DOMOPLAN a schválením základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost FONDU DOMOPLAN ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Co dluhopis financuje?

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 jsou vydávány za účelem realizace investiční činnosti FONDU DOMOPLAN. Jinak řečeno, za účelem realizace investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie, jmenovitě pak zejména přímých či nepřímých investic do nemovitých věcí, majetkových účastí v dalších osobách, do cenných papírů, pohledávek a jiných doplňkových aktiv, s tím, že investice se koncentrují do investic v oblasti nemovitostního trhu a pouze doplňkově bez koncentrace na určité hospodářské odvětví, a z hlediska zeměpisné oblasti jsou investice směřovány do prostoru Evropské unie, a převážná část zisků plynoucích z portfolia je v souladu s investiční strategií dále reinvestována.

Více o současných a minulých nemovitostních projektech skupiny DOMOPLAN si můžete prohlédnout zde.

Kdo je administrátorem emise? 

Emisi administruje společnost CYRRUS. Společnost CYRRUS je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. Společnost CYRRUS je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s., členem Burzy cenných papírů Frankfurt, členem Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. a členem RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů, a.s.

Společnost CYRRUS je také manažerem emise, skrze nějž FOND DOMOPLAN nabízí a prodává dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 investorům.

Může si tento dluhopis koupit kdokoliv?

FOND DOMOPLAN prostřednictvím společnosti CYRRUS bude dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. 

Jak velká je emise, kolik mohu do těchto dluhopisů nejméně investovat a kdy si je budu moci koupit?

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 jsou vydávány v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100.000.000 Kč.

Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 jsou nabízeny v rámci veřejné nabídky v České republice, a to v období od 11.11.2020 do 22.9.2021.

Minimální jmenovitá hodnota dluhopisů, kterou je jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 10.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených dluhopisů.

Parametry fondu

Obchodní firma a sídlo

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Datum registrace u ČNB

14. prosince 2016 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 30. prosince 2016.

Datum zápisu do OR

30. prosince 2016. Spisová značka: B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

Zaměření fondu

Rezidenční a komerční nemovitosti

Investiční cíle a strategie

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků

Cílené nové zdroje

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:

  • investice a majetkové účasti do developerské činnosti
  • investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
  • investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Cenné papíry

Prioritní investiční akcie

Očekávaný výnos

až 7 % p.a.

Správce

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

CYRRUS, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Informace pro investory

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00  Praha 8. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Více
Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností?
Nechte nám na sebe kontakt.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz

O jaký typ investice máte zájem?