Staňte se našimi partnery.

Zhodnotíme Vaše investice až

7.0 %

Investujte společně s námi

Fond kvalifikovaných investorů DOMOPLAN slouží výhradně k financování vlastních developerských projektů. Umožňuje konzervativní typ investování do stabilního segmentu s maximálním výnosem. Realizuje pouze pečlivě vybrané projekty s důrazem na jejich kvalitu a originalitu.

Obchodní firma a sídlo

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma

SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Datum registrace u ČNB

10. února 2017 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 10. února 2017.

Datum zápisu do OR

30. prosince 2016. Spisová značka: B 24494 vedená u Městského soudu v Praze

Zaměření fondu

Rezidenční a komerční nemovitosti

Investiční cíle a strategie

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků

Cílené nové zdroje

Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:

  • investice a majetkové účasti do developerské činnosti
  • investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
  • investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
Doba trvání fondu

Na dobu neurčitou

Cenné papíry

Prioritní investiční akcie

Očekávaný výnos

až 7 % p.a.

Správce

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

CYRRUS, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Informace pro investory

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00  Praha 8. Další důležité informace pro investory na www.avantfunds.cz

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfungs.cz/gdpr/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Dokumenty ke stažení

Základní prospekt dluhopisů - DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Výroční zpráva 2019 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2019 se zprávou auditora Výroční zpráva 2018 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2018 se zprávou auditora Stanovy fondu

Proč investovat u nás

Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši až 7 % p.a. * * Investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. * * a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.

Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů.

Konzervativní forma investice klubového charakteru.

Zakladatel fondu vkládá do každého z projektu 25–50 % vlastních prostředků.

Výkonnost fondu

NAV
415 261 536 Kč * * Hodnota k 31.7. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Bilanční suma
604 352 830 Kč * * Hodnota k 31. 7. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)
Zhodnocení za poslední měsíc / za Q2 2020
0,59% / 1,49% * * Hodnota k 31. 7. 2020 Zdroj informací: AVANT investiční společnost, a.s. (administrátor fondu)

Naše zkušenosti

Kvalitu našich developerských projektů odráží množství odborných ocenění i jejich precizní řemeslné provedení. Pilířem naší činnosti je výstavba bytových domů a holiday resortů.

10 let zkušeností na realitním trhu

551 mil. Kč finanční objem

108 postavených domovů

Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností?
Nechte nám na sebe kontakt.
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN, a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN, a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897